Unia Europejska - flaga

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Platformy Komunikacji „Razem” zrealizowanej przez Dom Kultury w Kozach w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
2. Platforma komunikacji została stworzona z myślą o uproszczeniu kontaktu instruktorów Domu Kultury w Kozach z uczniami lub ich rodzicami/opiekunami.
3. Po założeniu konta Użytkownik otrzymuje możliwość kontaktu z instruktorami grupy, do której przynależy oraz edycję podstawowych danych, takich jak hasło do konta oraz avatara wyświetlanego przy wiadomościach wysyłanych przez Użytkownika.
4. Platforma umożliwia tworzenie przez instruktorów wątków, zarówno do całej grupy jak i do poszczególnych Użytkowników w obrębie danej grupy. Istnieje również możliwość dołączenia do wiadomości linku lub pliku, które użytkownicy mogą pobierać.
5. Uczniowie/Użytkownicy mogą odpowiadać na wiadomości wysłane przez instruktorów zarówno w wiadomościach skierowanych do nich jak i do całej grupy. Natomiast Uczniowie/Użytkownicy mogą tworzyć wątki tylko do instruktorów.
6. System umożliwia włączenie powiadomień mailowych o nowych wiadomościach.
7. Treści zamieszczane w Platformie Komunikacji „Razem” są dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
8. Dostęp do treści w Platformie Komunikacji „Razem” oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).
9. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki i inne informacje, dostępne w Platformie Komunikacji „Razem” stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

§ 2
Definicje
Platforma Komunikacji „Razem” – dalej „Platforma” - narzędzie współdziałające ze zmodyfikowaną stroną internetową Domu Kultury, przystosowane do korzystania także przez osoby z niepełnosprawnością, umożliwiające porozumiewanie się w ramach bieżących działań Domu Kultury w Kozach za pośrednictwem komputerów stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych;
Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy Komunikacji „Razem” przypisanych konkretnemu użytkownikowi systemu komputerowego. Konto posiada nazwę – imię i nazwisko Użytkownika (login) i hasło;
Regulamin – niniejszy regulamin;
Użytkownik – osoba zarejestrowana w Platformie Komunikacji „Razem”.

§ 3
Założenie konta w Platformie Komunikacji „Razem”.
1. Aby korzystać z Platformy konieczne jest założenie konta, którego możemy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie w formie skanu na adres e-mail: razem@dk.kozy.pl lub dostarczeniu do biura Domu Kultury w Kozach Formularza rejestracji Użytkownika do Platformy Komunikacji „Razem” (do pobrania). Konieczne jest podanie imienia i nazwiska, roku urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, imion i nazwisk oraz numeru kontaktowego rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
2. Po weryfikacji danych zostanie założone konto Użytkownika.
3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy po podaniu adresu e-mail i hasła (logowanie).
4. Konto pozostaje aktywne na czas korzystania z zajęć/grup/kół/stowarzyszeń lub do momentu wniesienia o usunięcie Konta przez Użytkownika.

§ 4
Opinie, wypowiedzi i materiały Użytkowników
1. Funkcjonalność Platformy Komunikacji „Razem” daje Użytkownikom możliwość wypowiedzi i wyrażenia opinii.
2. Wypowiedzi Użytkowników:
- nie mogą zawierać danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych;
- nie mogą zawierać treści pornograficznych ani innych treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste, sprzecznych z prawem, obrażających uczucia religijne lub dobre obyczaje;
- nie mogą zawierać treści reklamowych lub innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów;
- nie mogą naruszać praw autorskich oraz innych prawa zastrzeżonych dla ich właścicieli.
3. Jeśli opinie, wypowiedzi oraz materiały Użytkowników nie będą spełniały wyżej wymienionych warunków lub/i w innych przypadkach będą naruszały obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich – będą usuwane z Platformy.

§ 5 
Użytkownik
1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Platformy,  za opinie, wypowiedzi oraz inne informacje umieszczone przez niego.
2. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Platformie.
3. Użytkownik zobowiązuje się do:
– przestrzegania niniejszego Regulaminu;
– zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu;
– powstrzymania się od działań mogących zaszkodzić Platformie Komunikacji „Razem”, jak również innym Użytkownikom;
– powstrzymania się od wszelkich działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników.
4. Użytkownik może, bez konieczności podania przyczyny, wnieść o usunięcie Konta z Platformy poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: razem@dk.kozy.pl lub kontakt z biurem Domu Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy. Usunięcie Konta nastąpi po weryfikacji zgłoszenia.

§ 6
Dane osobowe
1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Platformę Komunikacji „Razem” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu rejestracji i założenia konta Użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Dom Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@gzosip.kozy.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 33 8174291).
Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Dom Kultury w Kozach.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. ograniczenia przetwarzania danych;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Platforma Komunikacji „Razem” stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Platformy.

§ 7
Niedozwolone działania
Zabrania się:
- umieszczania i rozpowszechniania wszelkiego oprogramowania mogącego zaszkodzić Platformie, danym systemowym oraz sieciom teleinformatycznym;
- umieszczania i rozpowszechniania oprogramowania objętego prawami innych osób;
- publikowania kodów, haseł i innych wszelkich danych, dających nieupoważniony dostęp do danych systemowych, komputerowych i innych.

§ 8
Postanowienia końcowe
Platforma Komunikacji „Razem” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Platformy komunikatu dotyczącego przedmiotowych zmian.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner
Przewiń do góry